Polityka Prywatności image
ilustracja

Miasteczko Jutrzenki

Polityka Prywatności

Polityka prywatności (ochrony danych osobowych)

Szanowni Państwo, 

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Aurec Capital bardzo poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i prywatności. Poniżej działając zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

 1. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO administratorem danych osobowych jest Aurec Home Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000826670, NIP: 5272919932, REGON: 385486790 (dalej jako „Spółka”).
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@aurechome.com lub tradycyjną pocztą na adres siedziby Spółki.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz podstawach prawnych: 
  1. prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi zapytaniami (np. zapytania dotyczące lokali, którymi jesteście Państwo zainteresowani), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mailowo), dotyczących ofert sprzedaży i najmu lokali oraz innych związanych z tym usług oferowanych przez Aurec Home Holding sp. z o.o. oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej Aurec Capital działające w Polsce – jeśli konkretna osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tego typu informacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (połączenia telefoniczne, wiadomości SMS/MMS) w celu przedstawienia ofert sprzedaży i najmu lokali oraz innych związanych z tym usług oferowanych przez Aurec Home Holding sp. z o.o. oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej Aurec Capital działające w Polsce – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na taką komunikację na wskazany numer telefonu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. wewnętrznej administracji procesów biznesowych i administracyjnych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Aurec Capital, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane do następujących podmiotów: 
  1. podmiotów wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej  (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, usług hostingu i tym podobnych),
  2. agencji marketingowych świadczących usługi na rzecz Spółki, 
  3. kancelarii prawnych obsługujących Spółkę,
  4. podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez  te podmioty usług na rzecz Spółki,
  5. podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego, usługi wykończenia i aranżacji wnętrz,
  6. podmiotów z Grupy Kapitałowej Aurec Capital – w zakresie administrowania wewnętrznymi procesami administracyjnymi i biznesowymi w ramach Grupy Kapitałowej.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Spółka zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Spółkę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną na adres iod@aurechome.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki.
 6. Spółka zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a ponadto o przysługującym prawie wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody informujemy o prawie wycofania zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę:
  1. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Spółkę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na niej spoczywających,
  2. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
  3. w celach marketingu bezpośredniego – do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
  4. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mailowo) lub komunikacji marketingowej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – do momentu wycofania zgody na realizację tych celów lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych.
 10. Informujemy o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 12. Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej opisanych celów.